CAO voor corona-thuiswerk

Om een duidelijk kader te creëren voor afspraken over thuiswerk in functie van de huidige Corona-maatregelen, werd door de Nationale Arbeidsraad de tijdelijke CAO 149 in het leven geroepen, die geldig is tot 31 december 2021. Deze CAO heeft tot doel om minimale afspraken vast te leggen, maar ook om de klemtoon te leggen op een aantal preventiemaatregelen.

Deze schetsen we hieronder voor u. 


Informatie verschaffen: 

Medewerkers die aan thuiswerk doen, moeten grondig geïnformeerd worden over de preventiemaatregelen die het bedrijf neemt om de risico’s verbonden aan thuiswerk aan te pakken. Daarbij ligt de focus voornamelijk op ergonomische en psychosociale risico’s. De thuiswerker moet gewezen worden op een correcte inrichting van de werkpost en moet de nodige ondersteuning krijgen op psychosociaal vlak. Zo dient de werknemer o.a. te beschikken over de contactgegevens van de interne preventieadviseur, vertrouwenspersoon, arbeidsarts, etc.  

Andere informatie die o.a. moet worden vastgelegd, is:  

  • Informatie i.v.m. databescherming van de onderneming; 
  • Hoe het werk gecontroleerd wordt; 
  • Hoe thuiswerkers kunnen communiceren met hun vertegenwoordigers; 
  • Etc. 

Verder moeten alle policies of (individuele) afspraken uitdrukkelijk gecommuniceerd worden via bv. e-mail, een online communicatieplatform zoals intranet, digitale vergaderingen, etc. 

 

Het recht op deconnectie: 

Het recht op deconnectie werd ook opgenomen in de CAO. Door het gebruik van digitale communicatiemiddelen blijven we ook vaak buiten de normale werkuren bereikbaar, waardoor de grenzen tussen werk en privé zouden kunnen vervagen. Dit kan leiden tot ernstige mentale gezondheidsproblemen. 


Gelijke voorwaarden: 

Voor thuiswerkers moeten dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers die effectief in de onderneming (moeten) werken. Dit wil zeggen dat zowel de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsduur alsook de werklast gelijk moeten blijven. 


Materiële en financiële ondersteuning: 

Er dienen afspraken gemaakt te worden over het ter beschikking stellen van de nodige middelen om van thuis te kunnen werken, bv. beschikken over een laptop, ergonomische hulpmiddelen, etc. Verder moeten er o.a. ook afspraken gemaakt worden over telefoon – of internetkosten. 


Heeft u nood aan begeleiding bij de opmaak van een thuiswerkbeleid?

Contacteer ons gerust!