Certificatie

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / ISO27001 / ISO39001

ISO9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hierbij staat vooral klantentevredenheid en de continue verbetering van de organisatie centraal. Het omschrijft een kader waarrond een kwaliteitssysteem opgebouwd dient te worden. Vertrekkend vanuit de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) wordt samen met onze medewerkers een ISO dossier opgebouwd. Ook voor de verdere ondersteuning hierbij kan u een beroep doen op ons.

iso14001

ISO14001 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Het vormt een beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan de milieuwetgeving. Het behalen of beheren van dit certificaat vergt een grote inspanning en weegt algauw zwaar door op een bedrijf. Laat u daarom ook hier begeleiden door ons team.

ISO45001 is de opvolger van de OHSAS18001 norm en is een certificeerbare managementsysteemnorm voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het geeft een zeer duidelijk kader waarbinnen een organisatie haar veiligheidsmanagement dient in te richten. Deze inrichting begint bij een beleidsverklaring en werkt stap voor stap toe naar continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Wanneer u dit certificaat wenst te behalen of makkelijker wenst te beheren, laat u dan bijstaan door ons, zo hoeft u zich hierbij niet veel zorgen te maken.

iso 45001

ISO27001 is de internationale norm die de implementatie van een goed informatiebeveiligingssysteem beschrijft. Hierbij wordt er gekeken naar de risico’s van informatiebeveiliging en moet de organisatie deze correct identificeren om daarna de gepaste maatregelen te implementeren en te documenteren. Een goed opgebouwd dossier is hier cruciaal. Na de implementatie is een continue opvolging vereist.

ISO39001 is een internationale norm voor het beheer en de opvolging van verkeersveiligheid op de weg. Deze relatief nieuwe norm heeft als doel het verminderen van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden en het verhogen van de bewustwording rond verkeersveiligheid. De implementatie van dit managementsysteem kan een grote meerwaarde betekenen voor bedrijven binnen de transportsector of bedrijven met een (groot) wagenpark. Samen met onze experts wordt uw dossier opgebouwd en ook nadien kan u steeds beroep doen op ons.

Hoe helpen wij u bij het behalen van uw certificaat?

1

Inrichten van het registratiesysteem

In de voorbereidende stap wordt alle informatie en documentatie verzameld zoals processen, procedures, stakeholders, doelstellingen, KPI’s alsook de lopende klachten, afwijkingen, maatregelen enz… Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verschillende modules die VARIO ter beschikking stelt om een borgingsysteem voor veiligheid of kwaliteit op te starten.

2

Gebruik van het borgingssysteem 

Volgens het plan-do-check-act principe is continue verbetering een cyclisch proces van planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing. Het ISO beheer vraagt dus regelmatige inzet en opvolging die alleen haalbaar is middels een geautomatiseerd administratief beheer waarvoor onze VARIO software bedoeld is. 

3

De interne audit

In een derde stap wordt een interne audit uitgevoerd om na te gaan in welke mate het bedrijf reeds voldoet aan de ISO voorschriften. Het is een voorbereiding op de externe audit waarbij samen met de dossierbeheerder bekeken wordt waar eventuele tekortkomingen nog weggewerkt moeten worden. 

4

De certificeringsaudit

De laatste stap omvat de certificeringsaudit zelf. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende auditinstantie. Deze externe audit zelf zal een uitgebreide variant zijn van de interne audit. Het handboek wordt nauwkeurig bekeken en er wordt gecontroleerd of alle zaken in de praktijk goed zijn opgepakt. Indien geslaagd is het ISO certificaat behaald!

Resultaat?