Software voor QHSE beheer

Eén beheersapplicatie voor alle ondersteunende processen

QHSE staat voor Quality, Health, Safety & Environment
(kwaliteit, veiligheid, gezondheid & milieu)

Veiligheidsbeheer

Voor elk bedrijf staat de veiligheid en het welzijn van elke werknemer centraal. Naast het wettelijk kader leggen aanvullende normen zoals de VCA nog strengere veiligheidseisen op. Hierbij draait het vooral om een veilige werkomgeving, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd gereedschap, het verstrekken van veiligheidsinstructies, het organiseren van toolboxmeetings… Dit vraagt heel wat administratie zowel op kantoor als op de werf, wat dankzij VARIO beheersbaarder wordt.

Kwaliteitsbeheer

Elke organisatie streeft naar kwaliteit. Dit resulteert in tevreden klanten, gemotiveerde werknemers, kwaliteitsvolle producten en een optimaler bedrijfsbeleid. Duidelijke procedures leiden tot efficiëntere processen waarbij door periodieke evaluatie en bijsturing continue verbetering wordt gerealiseerd. VARIO kan als kwaliteitsmanagementsysteem hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Milieubeheer

Elke organisatie is mee verantwoordelijk voor de impact die haar werking heeft op het milieu. Het betreft niet alleen het beperken van het risico op incidentele milieuschade maar ook het bewuster omgaan met afval en energie. VARIO kan als milieuzorgsysteem een hulp zijn om zicht te krijgen op verschillende milieuaspecten- en problematieken.

Waarmee kan u de investering in VARIO terug verdienen ?

Automatisatie

Genereer periodieke rapporten en acties dankzij voorgedefinieerde workflows

Overzichten

Hou alle informatie centraal bij en trek overzichten per bedrijf of over alle bedrijven

Samenwerking

Laat interne en externe medewerkers vlotter en sneller samenwerken.

Notificaties

Breng tijdig de juiste verantwoordelijken op de hoogte met automatische berichten

Inzichten

Analyseer problemen en oorzaken en trek lessen uit trends en statistieken

Ga vandaag nog voor een efficiënter QHSE beheer